Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen als volgt gedefinieerd:

Solero Trading: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solero Trading, tevens handelend onder de naam Solero Parasols, gevestigd aan de Industrieweg 210, 5683 CH te Best, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuidoost-Brabant onder nummer 17217199.

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich aan Solero Trading verbindt door afname van een Levering tegen betaling, vergoeding, enige andere compensatie of door promotionele actie van Solero Trading een Levering afneemt.

Product: Het enkele of meervoudige product dat door de Koper bij Solero Trading wordt afgenomen en het totaal van één of meerdere leveringen vormt waarbij aanvullende diensten en producten zijn inbegrepen. Levering: Het moment waarop het Product aan Koper wordt geleverd en het beheer en de verantwoording van het Product worden overgedragen van Solero Trading naar Koper.

Verkoopovereenkomst: De overeenkomst die wordt aangegaan tussen Solero Trading en Koper, die leidt, zal leiden of heeft geleid, tot een Levering.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Verkoopovereenkomsten tussen Solero Trading en Koper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen.

2.2 De toepasselijkheid van enige door Koper gehanteerde voorwaarden worden nadrukkelijk uitgesloten, tenzij voorafgaand aan het tot stand komen van de Verkoopovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen. Indien enige bepalingen van de Koper op een dergelijke wijze van toepassing zouden worden verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing blijven voor alle gebeurtenissen waar de voorwaarden van Koper niet in voorziet.

2.3 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden worden verklaard door een daartoe bevoegde autoriteit, zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven. Partijen zijn dan tevens gehouden om aanvullende bepalingen overeen te komen ter vervanging van de vervallen voorwaarden, welke het karakter en het economisch effect van de oorspronkelijke voorwaarden zoveel mogelijk behouden.

2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands aan de Koper beschikbaar worden gesteld, dient deze slechts ter algehele informatie. Bij enige discrepantie in tekst of interpretatie, zal de Nederlandse versie van de tekst altijd prevaleren.

2.5 Indien situaties ontstaan waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zijn partijen ertoe gebonden hiervoor een uitvoer en invulling te bepalen die zoveel mogelijk aansluit bij het karakter van deze voorwaarden.

 

Artikel 3: Offertes en voorstellen

3.1 Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van Solero Trading zijn vrijblijvend voor Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van Solero Trading zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij een andere termijn in het voorstel is opgenomen of schriftelijk is overeengekomen. Solero Trading kan enkel aan het aanbod worden gehouden indien Koper de overeenkomst schriftelijk bevestigt gedurende de termijn waarin het aanbod geldig is.

3.3 De offerte wordt Verkoopovereenkomst als de Koper akkoord gaat met de offerte, hetzij schriftelijk, hetzij per fax of mail en slechts na bevestiging van ontvangst hiervan door Solero Trading. 3.4 Indien de geaccepteerde offerte eenzijdig is gewijzigd door Koper, zal Solero Trading niet gebonden zijn aan de Verkoopovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 Indien in de offerte, voorstel of aanbieding van Solero Trading meerdere componenten van het Product zijn opgenomen, kan Solero Trading niet verplicht worden een deel van de offerte tegen het overeenkomstige prijsdeel te leveren of uit te voeren.

3.6 Aangeboden tarieven, kortingen en proposities zijn slechts geldig voor de dan onderhavige offerte of aanbieding en zijn niet automatisch van toepassing voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4: Tijd en plaats van Levering

4.1 Levering van het Product zal plaatsvinden aan het door Koper opgegeven adres in Nederland en op kosten van Koper, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Een besproken Levertijd is nimmer een fatale termijn. Het overschrijden van deze termijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Koper dient Solero Trading schriftelijk in gebreke te stellen en hier een nieuwe en redelijke uiterste termijn voor levering in op te nemen.

4.3 Solero Trading is gerechtigd om afleveringen van het Product in gedeelten te doen plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

4.4 Indien Koper in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is Solero Trading gerechtigd om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van Koper, ofwel de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Solero Trading om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 5: Reclame en ontbinding

5.1 Koper zal het Product bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin het Product verkeert. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na aflevering, bij gebreke waarvan Solero Trading niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van het Product.

5.2 Indien Solero Trading een reclamering (gedeeltelijk) accepteert, zal zij naar eigen keuze de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst kunnen ontbinden met inname van het Product, de goederen zonder verdere kosten vervangen of een redelijke vermindering op de verkoopprijs bieden waarbij Koper het Product behoudt.

 

Artikel 6: Zichttermijn of herroepingrecht

6.1 Indien er sprake is van een aankoop door een consument, heeft deze, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Solero Trading heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Solero Trading.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Solero Trading er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Solero Trading kan op verzoek haar vervoerder ook opdracht verstrekken om de zending retour te halen, waarbij het aankoopbedrag minus de retourkosten binnen 14 dagen wordt terugbetaald.

6.2 Het herroepingrecht geldt niet voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Solero Trading geen invloed heeft of voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals maatwerk parasols, bedrukte doeken of andere producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1 Solero Trading behoudt zich het recht voor om op ieder moment, ook voor levering, een vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkooprijs te vragen door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke ‘letter of credit’ of een zekerstelling van de overeengekomen verkoopprijs te vragen door middel van een bankgarantie indien hiertoe voor haar moverende redenen zouden ontstaan. Indien Koper een dergelijke zekerheid niet kan of wil verschaffen, kan Solero Trading doen besluiten de verkoopovereenkomst zonder enige gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om gecompenseerd te worden voor de tot dan toe gemaakte kosten, geleverde (deel)Producten of uitgevoerde werkzaamheden.

7.2 Op de facturen van Solero Trading, voortkomend uit de Verkoopovereenkomst, is een betaaltermijn van 30 dagen van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 Indien het factuurbedrag niet volledig is voldaan op de vervaldatum van de factuur, is Koper door het verloop van deze termijn in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling is vereist.

7.4 Koper is nimmer gerechtigd enige korting, compensatie of andere post op het factuurbedrag te verrekenen. 7.5 Indien Koper in verzuim is, is Solero Trading gerechtigd enige Levering van enig Product op te schorten tot Koper dienst betalingsverplichtingen in zijn geheel heeft voldaan, waarna een nieuw moment voor de Levering ter keuze van Solero Trading zal worden bepaald.

7.6 Indien Koper in verzuim is met betrekking tot haar betalingsverplichtingen, dan is deze in ieder geval verschuldigd een bedrag van € 50,00 exclusief omzetbelasting aan administratiekosten, de wettelijke handelsrente met een minimum van 1% over de hoofdsom per maand vanaf de vervaldatum, alle buitengerechtelijke incassokosten conform de landelijke richtlijn Rapport Voorwerk II, alle redelijkerwijs door Solero Trading gemaakte kosten om de vordering te verkrijgen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk en niet beperkt tot gemaximeerde vergoedingen, tevens alle bijkomende schade die Solero Trading lijdt ten gevolge van doch niet beperkt tot wijzigingen in valutakoersen, bijkomende overheidsbelastingen of –toeslagen, aanvullende opslag- of transportkosten en andere kosten voortkomend uit de opschorting van levering.

7.7 Indien sprake is van dergelijke bijkomende kosten, zal een betaling van Koper, onafhankelijk van diens eigen aanwijzing van volgorde, altijd eerst in mindering worden gebracht op de bijkomende kosten, navolgend op de rente en als laatste op de hoofdsom.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien Solero Trading aansprakelijk zou zijn voor enige vordering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

8.2 Solero Trading is niet aansprakelijk voor enige schade, indien zij is uitgegaan van informatie die door Koper of door derden is aangeleverd die foutief of onvolledig bleek te zijn.

8.3 Indien Solero Trading aansprakelijk zou zijn, dan is het maximale bedrag waarvoor zij aansprakelijk gesteld kan worden het totaalbedrag van de Verkoopovereenkomst die de aansprakelijkheid betreft, waarbij eerdere of toekomstige Verkoopovereenkomsten expliciet geen onderdeel uitmaken.

8.4 Solero Trading zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals doch niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en verlies van arbeidsproductiviteit. Solero Trading kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.

8.5 Directe schade wordt gelimiteerd tot: De redelijkerwijze kosten die gemaakt dienen te worden om de directe schade vast te stellen en in economische waarde uit te drukken, de redelijke kosten die gemaakt dienen te worden om een toerekenbare tekortkoming van Solero Trading te herstellen en redelijke kosten die gemaakt zijn om verdere directe schade te voorkomen of beperken.

8.6 Solero Trading zal nimmer aansprakelijk zijn voor fouten, schade of defecten die door Koper of derde partijen worden gemaakt, of in geval van aantoonbare overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, ziekte, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van onderbreking van werk of productie, gehele of gedeeltelijke niet naleving van verplichtingen door derde partijen, feitelijke beperkingen van overheidszijde. Indien een dergelijk geval zich voordoet, dan zal Solero Trading daarvan zo spoedig mogelijk doch eventueel ook na het vastgestelde moment van Levering de Koper een schriftelijke kennisgeving doen toekomen en zal Solero Trading naar eigen keuze gerechtigd zijn de Levering van het Product of het nakomen van diens verplichtingen op enige andere wijze zo spoedig als redelijkerwijs haalbaar in te vullen, of de Verkoopovereenkomst te ontbinden.

8.7 Behoudens voor zover Solero Trading onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal Koper Solero Trading vrijwaren van claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekking hebben op de geleverde goederen.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het Product blijft eigendom van Solero Trading tot Koper volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen met betrekking tot of krachtens de Verkoopovereenkomst geleverde of te leveren zaken.

9.2 Het is Koper nadrukkelijk niet toegestaan het Product te bezwaren, verpanden, over te dragen of hiermee op enige wijze zekerheid te verschaffen aan derden gedurende de periode dat Koper het Product in bezit heeft doch het eigenaarschap hierover nog niet heeft verkregen.

9.3 Indien Koper nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens Solero Trading of indien Koper in staat van faillissement, surseance van betaling of soortgelijk komt , of indien deze gedurende een periode van 30 aaneengesloten dagen diens bedrijfsuitoefening staakt, dan is Solero Trading gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling of kennisgeving en zonder gerechtelijke tussenkomst het Product terug te nemen, waarbij Koper zich verplicht hieraan diens medewerking te verlenen.

9.4 Koper verplicht zich op het geleverde Product op eerste verzoek van Solero Trading een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van Solero Trading op de wederpartij, daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.

 

Artikel 10: Garantie

10.1 Koper ontvangt een garantie op het Product voor fabricagefouten voor een periode van twee jaar. De garantie geldt niet in geval van misbruik, nalatigheid, vandalisme, onjuiste installatie, ongelukken, blootstelling aan abnormale weersomstandigheden, het verkleuren van polyester doeken of andere oorzaken welke door Solero Trading niet als een defect worden gedefinieerd.

10.2 Manco’s of defecten aan het Product dienen binnen uiterlijk tien kalenderdagen na de Levering schriftelijk aan Solero Trading te worden gemeld.

10.3 Ingeval de garantieclaim door Solero Trading wordt gehonoreerd, stelt Solero Trading aan Koper gedurende de duur van de garantieperiode vervangende onderdelen kosteloos ter beschikking.

 

Artikel 11: Klachten

11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12: Achteraf betalen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

12.1  Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

 • U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Solero Parasols producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Om de financiële risico’s van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Solero Parasols uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

 

 

 • U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 • U bent verplicht Solero Parasols op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Solero Parasols per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Solero Parasols worden doorgegeven.
 • U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

12.2   Wijze van betalen door Klant:

 • Solero Parasols heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V.  Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Solero Parasols een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
 • Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 • U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Solero Parasols en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens [de Solero Parasols, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Solero Parasols wordt erkend.
 • Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

12.3   Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:

 • Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
 • Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Solero Parasols het recht om door Focum Commerce B.V. een  vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 • Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 • Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Solero Parasols, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 • Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
 • Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

12.4   Privacy Statement van Focum Commerce B.V.:
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 13: Rechterlijke bevoegdheid

13.1 Met uitsluiting van elk ander rechtsgebied is enkel het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een Verkoopovereenkomst, offerte, Product of Levering tussen Solero Trading en Koper dienen bij uitsluiting aangebracht te worden bij de rechtbank te ’s Hertogenbosch, met dien verstande dat Solero Trading het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

13.3 Een afschrift van deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuidoost-Brabant onder nummer 17217199 en zal steeds voor het aangaan van de Verkoopovereenkomst aan de Koper ter beschikking worden gesteld.

 

 

Solero Trading BV – Industrieweg 210 – 5683 CH Best – KvK 17217199 T.: 0499 375 327 – F.: 0499 376 976 – E.: info@parasols.nl – website: www.parasols.nl

Solero Parasols NederlandSolero Parasols Belgi?Solero Parasols United KingdomParasols Solero FranceSolero Sonnenschirme DeutschlandAustriaSolero Parasoles EspanolDanishEurope